Aan de informatie, getoond op deze website www.ijmondwerkt.com. kunnen geen rechten worden ontleend. IJmond Werkt! neemt geen verantwoordelijkheid voor de consequenties van het gebruik van de geboden informatie. Door het verkrijgen van toegang tot deze website, alsmede het hierin vervatte materiaal en informatie, verklaart u kennis te hebben genomen van onderstaande voorwaarden, deze te begrijpen, daarmee in te stemmen en daaraan gebonden te zijn.

Gelinkte internetsites
De website van IJmond Werkt! bevat links naar websites van derden, waarin informatie over producten en diensten wordt aangeboden. Aan gebruikers wordt medegedeeld dat informatie op sites waarnaar wordt gelinkt of verwezen, niet door IJmond Werkt! worden onderzocht of geanalyseerd. Er wordt geen enkele uitdrukkelijke of impliciete garantie of verklaring gegeven omtrent de juistheid of volledigheid van die informatie. IJmond Werkt!, haar medewerkers en adviseurs aanvaarden op geen enkele wijze enige aansprakelijkheid voor de informatie die op de afzonderlijke sites wordt gepubliceerd, of voor de informatie op websites waarnaar wordt gelinkt of verwezen.

Een link naar een andere site is uitsluitend bedoeld voor het gemak van de gebruiker en betekent niet dat IJmond Werkt! de site of de producten en diensten die daarop worden beschreven, onderschrijft en/of goedkeurt. Het verkrijgen van toegang tot en het gebruik maken van andere aan deze site gelinkte internetsites vindt op eigen risico plaats: IJmond Werkt! aanvaardt dienaangaande geen enkele verplichting of aansprakelijkheid en behoudt zich het recht voor om iedere link of een programma op enig moment te beëindigen.

Auteursrecht
De inhoud van deze site is beschermd door het auteursrecht. Alle eigendomsrechten met betrekking tot pagina’s, inhoud (tekst, fotografie en vormgeving) en rangschikking berusten bij IJmond Werkt! of haar licentiegevers. Het is de gebruiker van de site niet toegestaan de inhoud van de site te wijzigen, te kopiëren, te distribueren, te verzenden, af te beelden, te publiceren, te verkopen, in licentie te geven, te gebruiken om daarvan afgeleid werk te genereren of te gebruiken voor enig ander doel dan waarvoor deze site is bedoeld, namelijk het verstrekken van informatie over IJmond Werkt!.

Handelsmerken, servicemerken en logo’s
De eigendom van handelsmerken, servicemerken, beeldmerken en logo’s die op deze site voorkomen, berust bij IJmond Werkt!. Het is gebruikers niet toegestaan deze merken te gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van IJmond Werkt!.

Geen aansprakelijkheid
Hoewel IJmond Werkt! zich inspant om nauwkeurige en actuele informatie in deze website op te nemen, kunnen zich soms fouten of omissies voordoen. IJmond Werkt! wijst nadrukkelijk iedere aansprakelijkheid uit hoofde van niet-nakoming van een overeenkomst, onrechtmatige daad, risicoaansprakelijkheid of enige andere rechtsgrond af, voor alle directe, indirecte, incidentele, gevolgschade, aanvullende of bijzondere schade, alsmede voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit of samenhangt met de toegang tot en het gebruik van deze site.

Alle informatie op deze site, met inbegrip van tekst, fotografie, grafisch materiaal en links naar andere sites, wordt verstrekt ‘in de huidige staat’ en kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Voor zover dit mogelijk is op grond van toepasselijk recht, wordt deze informatie verstrekt zonder enige uitdrukkelijke of impliciete garantie met betrekking tot de verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doe, het niet inbreuk maken op enig recht en het vrij zijn van computervirussen of soortgelijke zaken die tot onbruikbaarheid leiden.

IJmond Werkt! verstrekt geen garantie met betrekking tot de toereikendheid, juistheid of volledigheid van informatie op deze site en wijst uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid af voor fouten of omissies die daarin voorkomen. De gebruiker draagt zelf verantwoording voor het controleren van de juistheid, volledigheid of bruikbaarheid van de informatie en overige inhoud die op deze site beschikbaar is.

IJmond Werkt! streeft naar het foutloos en ononderbroken functioneren van deze website, maar kan hier geen garantie voor geven.

IJmond Werkt!, september 2013.

Nieuwsbrief

Meld u aan voor onze nieuwsbrief.

E-mailadres:

IJmond Werkt!

Stationsplein 48A
1948 LC Beverwijk
Postbus 282
1940 AG Beverwijk
T. 0251 - 27 90 00
info@ijmondwerkt.com

Back to Top