Verklaring over privacy en cookies


Privacyverklaring
Binnen IJmond Werkt! wordt veel gewerkt met persoonsgegevens. Hierbij kan gedacht worden aan de registratie van werkzoekenden (Participatiedoelgroep) en het bijhouden van een adressenbestand van (potentiële) werkgevers. Daarnaast verwerkt IJmond Werkt! ook persoonsgegevens van haar eigen medewerkers. Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die IJmond Werkt! verwerkt[1] in het kader van de uitvoering van haar taken.

Op deze pagina

 

Algemeen
IJmond Werkt! hecht veel waarde aan een goede verwerking van uw persoonsgegevens. Wij gaan uiterst zorgvuldig en vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om, respecteren uw privacy. Wij hanteren daarbij de uitgangspunten van de Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Op deze pagina vindt u algemene informatie over hoe IJmond Werkt! omgaat met uw persoonsgegevens en welke rechten u hebt op het gebied van privacy.

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) is de nationale toezichthouder ter bescherming van uw persoonsgegevens. Voor meer informatie over de AP, de bescherming van uw persoonsgegevens, en een toelichting op de begrippen die in deze verklaring worden gehanteerd, verwijst IJmond Werkt! u naar de website van de Autoriteit Persoonsgegevens (externe link).

Van wie verwerken we persoonsgegevens?
Van alle personen met wie we contact hebben kunnen we persoonsgegevens verwerken. Denk hierbij aan werkzoekenden (Participatiedoelgroep), contactpersonen, werkgevers, personeelsleden, opdrachtgevers van IJmond Werkt! bedrijven, installateurs en leveranciers.

Waarvoor gebruiken we uw persoonsgegevens?
Persoonsgegevens worden voornamelijk verzameld en bewerkt in het kader van de uitvoering van de Participatiewet, om wettelijke verplichtingen na te komen en voor de sluiting en uitvoering van een overeenkomst. Onder persoonsgegevens verstaan we alle gegevens die tot u als persoon te herleiden zijn. Hierbij kunt u denken aan uw naam- en adresgegevens, uw geboortedatum, uw e-mailadres en uw telefoonnummer. Voor ondersteuning op het gebied van werk kan het zijn dat IJmond Werkt! ook bijzondere en gevoelige persoonsgegevens verwerkt, zoals financiële, medische of strafrechtelijke gegevens.

Als u contact met IJmond Werkt! opneemt per e-mail of via de website van IJmond Werkt! dan heeft IJmond Werkt! vaak contactgegevens, zoals uw telefoonnummer en e-mailadres van u nodig om u goed van dienst te kunnen zijn. We gebruiken de gegevens alleen voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt. We bewaren niet meer gegevens dan noodzakelijk is en doen dit niet langer dan nodig is.

Hoe gaan we met uw persoonsgegevens om?
IJmond Werkt! heeft de plicht om zorgvuldig en vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan en om uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen tegen onbevoegde toegang (hackers) of onrechtmatig gebruik. Wij mogen uw persoonsgegevens alleen verwerken als daar een goede reden voor is. Of als u daar zelf toestemming voor heeft gegeven. Een goede reden om uw persoonsgegevens te verwerken is bijvoorbeeld als er sprake is van een wettelijke verplichting. De gegevens moeten op een rechtmatige manier verkregen zijn en mogen alleen in handen komen van instanties en personen voor wie ze bestemd zijn. Daarnaast neemt IJmond Werkt! de nodige beveiligingsmaatregelen en hanteert beveiligingsprocedures om uw persoonsgegevens te beschermen. Naast technische beveiligingsmaatregelen zoals het versleutelen van persoonsgegevens en toegangscontroles tot computersystemen, hebben medewerkers van IJmond Werkt! een geheimhoudingsplicht en wordt toegang tot persoonsgegevens alleen gegeven aan medewerkers die bevoegd zijn.

Hoelang bewaren we persoonsgegevens?
IJmond Werkt! bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig en toegestaan is voor de goede uitvoering van haar taken en de naleving van haar wettelijke verplichtingen.

Verstrekking aan derden
IJmond Werkt! verstrekt uw persoonsgegevens niet aan derden zonder dat u daarvoor toestemming heeft gegeven, tenzij IJmond Werkt! daartoe een bevoegdheid heeft op grond van een wettelijke bepaling.

Met organisaties die – in opdracht van IJmond Werkt! – uw gegevens verwerken, sluiten wij een verwerkersovereenkomst. IJmond Werkt! blijft verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Uw rechten
U heeft verschillende rechten indien uw persoonsgegevens door IJmond Werkt! worden verwerkt:

  • Recht op informatie: u heeft het recht om aan IJmond Werkt! te vragen of uw persoonsgegevens worden verwerkt.
  • Recht op inzage: u heeft het recht om kennis te nemen van de persoonsgegevens die van u bekend zijn bij IJmond Werkt!.
  • Recht op correctie: wanneer u onjuistheden hebt gevonden in uw persoonsgegevens, kunt u bij IJmond Werkt! een verzoek indienen om uw gegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen.
  • Recht van verzet: u heeft het recht om aan IJmond Werkt! te vragen om uw persoonsgegevens niet meer te gebruiken. U kunt alleen van dit recht gebruikmaken als uw persoonsgegevens worden gebruikt voor commerciële doeleinden of als u bijzondere persoonlijke redenen hebt om u te verzetten.
  • Recht om vergeten te worden: wanneer u toestemming geeft aan IJmond Werkt! om uw gegevens te verwerken, dan heeft u het recht om de persoonsgegevens ook weer te laten verwijderen. Aan uw verzoek daartoe wordt gehoor gegeven als er geen noodzaak of wettelijke verplichting meer is om de gegevens te bewaren.
  • Recht op bezwaar: u kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens door IJmond Werkt!. IJmond Werkt! zal hieraan voldoen, tenzij er gerechtvaardigde gronden zijn voor de verwerking.

Als u gebruik wilt maken van één of meer van deze rechten, dient u schriftelijk (per brief of e-mail) een verzoek in te dienen. U dient dit verzoek te richten aan de functionaris gegevensbescherming van IJmond Werkt!.

IJmond Werkt!
Postbus 282
1940 AG Beverwijk
E-mail:  info@ijmondwerkt.com
T.a.v. FG, onder vermelding van privacy

IJmond Werkt! zal op dit verzoek in ieder geval binnen 4 weken reageren.
Om er zeker van te zijn dat de aanvraag wordt gedaan door de juiste persoon kunnen we u vragen om u te legitimeren.

Meer algemene informatie over privacy en uw rechten staan op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens (externe link).

Als het niet gaat zoals het hoort:

Datalekken
Ondanks al onze inspanningen komen incidenten helaas voor. Denk aan het verkeerd adresseren van een e-mail of brief, aan een website waar naar personen herleidbare informatie op staat of aan een dossier dat zoek raakt. In deze gevallen kan sprake zijn van een datalek. Het is van belang dat IJmond Werkt! daar zo snel mogelijk van op de hoogte wordt gesteld. We kunnen dan maatregelen treffen om erger te voorkomen en willen indien nodig de betrokken personen informeren over hetgeen gebeurd is.

Mochten uw gegevens betrokken zijn bij een datalek van IJmond Werkt!, dan:

  • informeren we u dat dit is gebeurd en welke informatie is gelekt;
  • vertellen we welke maatregelen wij hebben getroffen om schade te voorkomen en welke maatregelen u zelf kunt treffen;
  • documenteren we alle relevante informatie, zodat we u kunnen helpen mocht u door het datalek schade ondervinden.

Heeft u een (mogelijk) datalek ontdekt? Meldt dit ons zo snel mogelijk. Dit doet u via info@ijmondwerkt.com. Vermeldt uw naam, telefoonnummer en een korte omschrijving van het (mogelijk) datalek.

Klacht indienen
Als u vindt dat IJmond Werkt! onzorgvuldig is omgegaan met uw privacy of ten onrechte uw persoonsgegevens heeft verwerkt dan kunt u een klacht indienen. Ook hiervoor kunt u contact zoeken met de functionaris gegevensbescherming via:

IJmond Werkt!
Postbus 282
1940 AG Beverwijk
E-mail:  info@ijmondwerkt.com
T.a.v. FG, onder vermelding van privacy

Wijzigingen voorbehouden privacyverklaring
Deze verklaring op het gebied van Gegevensbescherming kan, zonder waarschuwing, door IJmond Werkt! gewijzigd worden. Deze wijzigingen treden in werking vanaf het moment dat ze op deze website gepubliceerd zijn.

Mei 2018

[1] Onder verwerken valt het verzamelen, vastleggen, ordenen en bewaren van uw gegevens

———————————————————————————————————————————————————

Cookies
Op deze website wordt alleen een Analytics cookie gebruikt.

Privacy wetgeving en Analytics
Zoals hieronder beschreven in de officiële verklaring die Google Analytics gebruikers op hun website moeten plaatsen maakt deze website gebruik van Google Analytics. Dit programma levert belangrijke statistieken over aantallen bezoekers, de bezochte pagina’s, de verkeersbronnen en andere essentiële informatie waarmee wij deze website voortdurend kunnen verbeteren voor de gebruikers. Deze statistieken zijn anoniem en niet te herleiden tot een bepaalde persoon of gebruiker. Er wordt geen gebruik gemaakt van ‘behavioural targeting’ waarmee u op basis van uw klikgedrag speciale inhoud krijgt te zien; uw surfgedrag blijft volledig anoniem. Gegevens uit contactformulieren worden nooit in Analytics verwerkt of opgeslagen.

Google Analytics maakt gebruik van een cookie, dat is een klein bestandje dat op uw computer wordt opgeslagen. Wij hebben Google Analytics conform de privacy wetgeving ingericht, zodat er geen toestemming vooraf van de gebruiker nodig is.

IP adressen worden gemaskeerd en gegevens niet gedeeld
Het cookie van Google Analytics is een ‘first party cookie’, dat wil zeggen dat het cookie officieel eigendom is van IJmond Werkt! en niet van Google. Dit cookie wordt niet gebruikt voor advertenties of andere commerciële doeleinden. IJmond Werkt! heeft een verwerkersovereenkomst met Google. Daarnaast is Google Analytics zo ingesteld dat IP-adressen anoniem zijn gemaakt, zodat gegevens nooit naar u of uw IP adres te herleiden zijn. Verder wordt vanuit het Analytics account van IJmond Werkt! geen informatie gedeeld met Google of andere partijen. Daarmee is het Analytics cookie van IJmond Werkt! een niet-privacy gevoelig first-party cookie dat nodig is om de kwaliteit en veiligheid van ijmondwerkt.com te kunnen waarborgen. Het Analytics cookie blijft 6 maanden geldig.

Opt-out
Als u het script van Analytics liever helemaal wilt blokkeren dan kunt u hier een opt-out plugin voor Google Analytics downloaden: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Met deze plugin telt uw bezoek niet meer mee in de statistieken van alle websites die Google Analytics gebruiken.

Google Analytics – verklaring van Google
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe bezoekers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde anonieme informatie over uw gebruik van de website wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe deze website wordt gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor de eigenaar van deze website (IJmond Werkt!) en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie alleen aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Nieuwsbrief

Meld u aan voor onze nieuwsbrief.

E-mailadres:

IJmond Werkt!

Stationsplein 48A
1948 LC Beverwijk
Postbus 282
1940 AG Beverwijk
T. 0251 - 27 90 00
info@ijmondwerkt.com

Back to Top