Skip to main content
Ga naar hoofdinhoud

Privacyverklaring Groen Werkt! app

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens die plaatsvindt voor het gebruik van de Groen Werkt! App. De Groen Werkt! App is een digitaal hulpmiddel dat de medewerkers van IJmond Groen helpt bij het uitvoeren van werk voor gemeenten en andere organisaties.

Wij hebben deze privacyverklaring opgesteld om duidelijk te maken dat wij privacy van alle persoonsgegevens die wij binnen de app verwerken zeer serieus nemen. De door ons verzamelde persoonsgegevens worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Wij houden ons daarbij aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Verwerkingsverantwoordelijke

IJmond Werkt! is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens die plaatsvinden door het gebruik van de app. Wanneer je vragen hebt over het gebruik van de app en de bescherming van je privacy kun je contact opnemen met je leidinggevende of stuur een e-mail naar: info@ijmondwerkt.com, t.a.v. de Functionaris Gegevensbescherming (FG).

Met welk doel worden persoonsgegevens verwerkt?

De gegevens van de app-gebruiker worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

 • medewerkers toegang geven tot de Groen Werkt! App;
 • medewerkers kunnen middels gedetailleerde digitale kaarten per gemeente zien waar er gewerkt moet worden;
 • medewerkers toegang geven tot informatie over de wijken en groenvakken, zoals de kwaliteit die het vak moet hebben en overige instructies;

Grondslag voor het verwerken van persoonsgegevens

De grondslag voor het verwerken van persoonsgegevens is de toestemming van de gebruiker. Het gebruik van de Groen Werkt! App is op vrijwillige basis.

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

We verwerken jouw persoonsgegevens, omdat je gebruikt maakt van de app. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • E-mail adres
 • Profiel
 • Voorkeursinstellingen
 • IP-adres device
 • MAC-adres device
 • Browser type device
 • User activiteit
 • GPS-locaties device
 • Foto’s die tijdens het gebruik van de app worden gemaakt

Delen van persoonsgegevens met derden

IJmond Werkt! heeft een externe app ontwikkelaar ingeschakeld voor het bouwen en ontwikkelen van de app en opdracht gegeven tot het verwerken van jouw gegevens. Wij hebben een Verwerkersovereenkomst afgesloten met deze partij om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van die gegevens. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Bewaartermijn

We bewaren je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Indien de ontwikkeling en het gebruik van de app zullen stoppen, zullen ook jouw gegevens worden verwijderd. Ook als medewerkers uit dienst gaan, zullen de gegevens in Groen werkt! App worden verwijderd.

Beveiliging en opslag van data

IJmond Werkt! en onze gecontracteerde derden nemen de bescherming van je persoonsgegevens serieus en nemen passende organisatorische en technische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De app is daarom aan uitvoerige veiligheidseisen onderworpen.

IJmond Werkt! waarborgt dat de personen die onder haar verantwoordelijkheid toegang hebben tot gegevens in Groen Werkt! App een geheimhoudingsplicht hebben.

De app wordt beheerd door IJmond Werkt! en is alleen op een geleende iPad of op een eigen smartphone via een specifieke link beschikbaar.

De data hosting van de Groen Werkt! app vindt plaats bij Google Hosting Services binnen de Europese Unie. Google voldoet aan alle Europese security en privacy wetgeving.

Rechten ten aanzien van je persoonsgegevens

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering en gegevensoverdraging van je persoonsgegevens, een verzoek tot intrekking van je toestemming of een bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens indienen door contact met ons op te nemen. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek.

Wij willen je er ook op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder (de Autoriteit Persoonsgegevens) als je vindt dat de verwerking van je persoonsgegevens in strijd is met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dat kan via deze link (verwijst naar andere website)

Wijziging privacyverklaring

Wij kunnen deze privacyverklaring altijd wijzigen. In dat geval zullen wij de gewijzigde privacyverklaring op onze website publiceren waarna deze privacyverklaring direct van kracht is.

De laatste wijziging van deze privacyverklaring was op 28 juli 2021.